Nieuws

[BLOG] Digitaal zo normaal
17-12-2020
Ik had niet kunnen bedenken dat de wereld zo snel zou veranderen en dat het ook nog iedereen zou treffen! Zelfs wereldwijd. We zitten er middenin, nu in de tweede coronagolf, met de kerst in het vooruitzicht. Is dit de laatste golf en laten we ons massaal vaccineren met het vaccin dat (bijna) klaarligt bij -70 graden Celsius? Of moeten we ons opmaken voor een derde golf, die minder hevig maar wel langer duurt, volgens de statistieken? 
Lees meer

Lancering filmpje zorgtechnologie en overzicht zorgtechnologie tools
10-12-2020
“De urgentie van zorgtechnologie is heel hoog”, vertelt Susanne Katus, directeur-bestuurder van WGV Zorg en Welzijn. Om tegemoet te komen aan de stijgende zorgvraag zullen we veel meer zorgtechnologie moeten inzetten; op termijn zullen we naar 40% meer inzet gaan. In het vandaag gelanceerde filmpje over zorgtechnologie worden verschillende invalshoeken belicht, zoals het belang van de inzet van zorgtechnologie met het oog op de tekorten op de arbeidsmarkt, het voordeel voor de zorgvragers in termen van meer zelfregie, het belang van het hebben van een duidelijke visie op zorgtechnologie en het hebben van digivaardige medewerkers. 
Lees meer

Nieuwe cijfers landelijk uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn bekend
09-12-2020
In de sector Zorg en Welzijn verlaat 39% van de werknemers de werkgever binnen twee jaar. Dit zijn vaak geen nieuwe instromers in de sector: meer dan de helft van de respondenten aan het uitstroomonderzoek heeft meer dan 10 jaar werkervaring in de sector, en ongeveer 70% meer dan 5 jaar. De meeste professionals die wisselen van werkgever blijven wel in de sector werken. Dit blijkt uit het landelijk uitstroomonderzoek van RegioPlus.
Lees meer

Column Susanne Katus - december 2020
08-12-2020
Corona trekt een zware wissel op de sector zorg en welzijn en op de economie. Het geeft veel emoties, soms ook boosheid en frustratie. Daarnaast is iets anders zichtbaar: een enorme verbondenheid, creativiteit en begrip voor elkaar. Ik zie ‘groen’ leiderschap: mensen die dicht bij de mensen zijn, het hoofd koel houden en bijspringen waar men het even niet meer ziet zitten. Op de werkvloer ontpoppen sommige medewerkers zich als steunpilaren van het team. In de bestuurskamer staan bestuurders op die dag en nacht klaar staan voor de hardwerkende collega’s en helpen waar zij kunnen. Ik zie ook krachtig leiderschap bij onze partners: er wordt goed geluisterd; wat is er nu nodig en wat kan ik daarin betekenen?
Lees meer

Toekenning middelen tijdvak 4 SectorplanPlus bekend
08-12-2020
Het ministerie van VWS heeft, na de nodige vertraging als gevolg van de coronacrisis, bekend gemaakt welke middelen voor het vierde tijdvak van SectorplanPlus worden toegekend. In totaal is voor dit tijdvak landelijk 234,5 miljoen euro beschikbaar. Naast het beschikbare budget voor de aangevraagde opleidingstrajecten in tijdvak 4, stelt het ministerie een additioneel bedrag van 22,5 miljoen beschikbaar voor corona-gerelateerde scholing.
Lees meer

[BLOG] Veel kan nu niet, maar wat kan nu wel? De kansen en mogelijkheden tijdens corona
02-12-2020
Veel kan niet, en daarom kan er veel. Wellicht een beetje cryptisch maar wel een hele mooie korte samenvatting van werken en leren in het onderwijs tijdens de coronaperiode. We zijn uit het veld geslagen door alles wat niet kan. We komen niet meer met de hele klas bij elkaar, we zien minder wisselingen op de stageplek, alleen maar praktijk en geen theorie, of juist andersom. Meer ondersteuningsvragen en minder beschikbare ‘handen aan het bed’ in de zorg. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Lees meer

Extra handen voor de zorg start Vodcast serie ‘Anders kijken, anders doen’
01-12-2020
Om de sector extra te inspireren om anders te kijken naar het inzetten van personeel tijdens deze coronacrisis presenteert Extra handen voor de zorg vanaf 30 november de Vodcast serie ‘Anders kijken, anders doen’.
Lees meer

Adviezen commissie WiZ: Modern werkgeverschap is de motor voor betrokkenheid en behoud 
27-11-2020
In 2018 en 2019 voerde de commissie Werken in de Zorg gesprekken met elke arbeidsmarktregio over de regionale aanpak van de arbeidsmarkttekorten (RAAT) en bracht hierover een regionaal advies uit. De coronacrisis heeft de dynamiek in het zorg- en onderwijsveld sterk beïnvloed. Daarom heeft de commissie dit jaar landelijke groepsgesprekken op thema georganiseerd. In deze gesprekken focust de commissie op de volgende kernvraag: Welke lessen zijn er te leren voor de regionale en voor de landelijke arbeidsmarktaanpak in zorg en welzijn vanuit de eerste golf van de coronacrisis?
Lees meer

Medewerker Centraal Week
17-11-2020
In de week van 16 t/m 20 november '20 stond de medewerker in zorg en welzijn centraal. Vanuit de kaders van goed werkgeverschap en het behoud van medewerkers voor de sector, is het erg belangrijk om te investeren in een aantrekkelijk werkklimaat. De Medewerker Centraal Week is een week bomvol inzichtgevende, herkenbare, zinvolle, energiegevende online webinars en workshops voor zorg- en welzijnsprofessionals, HR-functionarissen en leidinggevenden.
Lees meer

Column Susanne Katus - november 2020
03-11-2020
De komende tijd blijft het heel spannend. Hebben de verscherpte maatregelen voldoende effect? Ondertussen proberen onze zorg- en welzijnsmedewerkers de moed erin te houden. 
Lees meer

SectorplanPlus wordt met een aantal maanden verlengd
02-11-2020
Vanwege de coronacrisis is door subsidieverstrekker Ministerie van VWS besloten om SectorplanPlus met een aantal maanden te verlengen. Met hoeveel maanden is op dit moment nog niet volledig duidelijk. De einddatum van SectorplanPlus zal dus niet 1 januari 2022 zijn, maar later in dat jaar. Nadere info volgt zo spoedig mogelijk aan alle deelnemers aan het vierde tijdvak. 
Lees meer

[BLOG] Medewerker Centraal Week: voor alle helden in zorg en welzijn!
26-10-2020
Even een positieve boost, Even iets leuks, Even aandacht voor jezelf, Even bij jezelf stilstaan en ja graag… even inspiratie. De Medewerker Centraal Week van 16 t/m 20 november 2020 is er voor alle medewerkers in zorg en welzijn in Oost-Nederland. Want ook juist in deze hectische tijd, waarin de corona-situatie veel van onze sector vraagt, is het extra belangrijk om zorg- en welzijnsmedewerkers te steunen, te begeleiden en te inspireren!
Lees meer

Preventie, leiderschap en behoeftepeiling onder leden in nieuwe editie BestuurdersMagazine
29-09-2020
Het septembernummer van het BestuurdersMagazine is verschenen. Het magazine, een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, is gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met deze publicatie blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Imago onderzoek Zorg en Welzijn
21-09-2020
Het imago van de zorg heeft een grote boost gekregen door de corona-periode. RegioPlus, het samenwerkingsverband van de veertien regionale samenwerkingsverbanden (waaronder WGV Zorg en Welzijn), heeft onlangs namens de regio’s een imago-onderzoek laten uitvoeren onder bijna 1200 personen.
Lees meer

Prinsjesdagmemo 2020
16-09-2020
Traditiegetrouw heeft het bureau van RegioPlus de Miljoenennota doorgenomen en een handig overzicht gemaakt van alle relevante beleidsmaatregelen voor de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. In de memo vindt u de voor zorg- en welzijn relevante arbeidsmarkt plannen, wijzigingen, kansen en (financiële) consequenties, samengevat per ministerie.
Lees meer

Stand van zaken SectorplanPlus september 2020
02-09-2020
De Coronacrisis heeft een grote invloed op de maatschappij en al helemaal op de sector Zorg & Welzijn gehad in de afgelopen zes maanden. Het ministerie van VWS heeft daarom al eind maart jl. aangegeven dat (de administratie van) SectorplanPlus volledig ondergeschikt is aan de primaire zorgprocessen van de deelnemers aan deze subsidieregeling. De deadlines van 1 april en 1 juli jl. zijn daarom komen te vervallen.
Lees meer

Verzuimcijfers Zorg en Welzijn: trends & ontwikkelingen
27-08-2020
De regiorapportage van Vernet met verzuimcijfers voor de zorgsector over het laatste half jaar van 2019 en het eerste half jaar van 2020, is onlangs uitgekomen. Het afgelopen half jaar is een bewogen periode geweest in de gehele wereld en ook in Nederland. De strijd tegen het coronavirus is nog niet gestreden en heeft grote invloed op het werken in de zorg.
Lees meer

[BLOG] Leiderschap op leren en ontwikkelen van medewerkers
26-08-2020
Is alleen een crisis als corona aanleiding om een betekenisvolle versnelling te realiseren van uw strategische personeelsbeleid? Het coronavirus is het gesprek van de dag. En plotseling lijkt de focus verlegd van de arbeidsmarktproblematiek naar crisisbeheersing. Nu we de afgelopen tijd hebben laten zien waartoe we in staat zijn als het gaat om de inzet van personeel, moeten we dit vernieuwende elan stevig doorzetten.
Lees meer

Werknemers en werkzoekenden groeien door opleiding en bijscholing in Regio Zwolle
14-07-2020
Werknemers en werkzoekenden in Regio Zwolle kunnen zich vanaf 1 juli gratis laten (bij)scholen. Negentien gemeenten (van de 22) en de 4 provincies in Regio Zwolle hebben dit gezamenlijk besloten vanuit hun deelname aan de Human Capital Agenda.
Lees meer

Een gezamenlijke, regionale visie op zorg en gezondheid
14-07-2020
Een groot aantal partijen, verenigd in Thematafel Gezondste Regio van 8RHK ambassadeurs, heeft een gezamenlijke visie op de toekomst van de zorg in de Achterhoek opgesteld. De visie laat zien hoe we degezondheidszorg ook in 2030 op een goed niveau én betaalbaar kunnen houden. Met als doel: alle inwoners van de Achterhoek leven zo gezond en gelukkig mogelijk en hebben daarbij zoveel mogelijk zelf de regie. Daarvoor moet er wel wat veranderen.
Lees meer

Nieuwe kenniswebsite helpt bij vinden, binden en behouden van medewerkers
29-06-2020
Het vinden, binden en behouden van nieuwe medewerkers is de essentie van onboarding. Een onderdeel van HR dat binnen Zorg en Welzijn, met een hoge uitstroom van medewerkers binnen het eerste jaar, van groot belang is. WGV Zorg en Welzijn ondersteunt aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties bij het versterken van hun onboardingsbeleid door middel van een nieuwe kenniswebsite.
Lees meer

Herijking aanpak Commissie Werken in de Zorg
29-06-2020
Onze regio’s krijgen ondersteuning van de commissie Werken in de Zorg over de regionale aanpak van de arbeidsmarkttekorten (RAAT). De commissie heeft van het ministerie van VWS de taak gekregen de kwaliteit en voortgang van de regionale arbeidsmarktaanpak te stimuleren.
Lees meer

De Juiste Zorg op de Juiste Plek – Regiobeelden
25-06-2020
De Juiste Zorg op de Juiste Plek organiseer je samen. Daarom is het belangrijk om met partijen een beeld te vormen van de huidige- en toekomstige zorgvraag. Het regiobeeld vormt de basis om gezamenlijk richting te geven aan de noodzakelijke acties. De regiobeelden helpen te bepalen wat er nodig is om de zorgbehoeften te vervullen. Daarnaast kunnen partijen inspelen op toekomstige zorgbehoeften, afgezet tegen het huidige zorgaanbod. 
Lees meer

Leiderschap, goed werkgeverschap en de arbeidsmarkt na corona in nieuwe editie BestuurdersMagazine
25-06-2020
Het juninummer van het BestuurdersMagazine is verschenen. Het magazine, een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, is gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met deze publicatie blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Rapportage stand van zaken verloop stages in coronaperiode en aanmeldingen onderwijs
19-06-2020
WGV Zorg en Welzijn heeft het initiatief genomen om - in deze bijzondere coronaperiode - onderzoek te doen naar de effecten hiervan op de stageplaatsen/leerwerkplekken en de instroom in het mbo en hbo voor komend studiejaar. De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in een rapportage. 
Lees meer

[BLOG] Juni - Houden wat je hebt en krijgen wat je wilt
18-06-2020
We lijken, voorzichtig weliswaar, wat meer adem te kunnen halen. Het is niet zoals het ooit was, maar de strenge regels die ons opgelegd waren, lijken heel voorzichtig wat los gelaten te kunnen worden. De (toch wat minder feestelijke dan anders) feestdagen als Woningsdag, Hemelvaartsdag, Suikerfeest en Pinksteren liggen achter ons. En ja, we zijn er nog. Sommigen met een kras op hun ziel door het verlies van een dierbare, of doordat herstellen langer duurt dan gedacht. Maar we zijn er nog!
Lees meer

E-magazine: Iedere zorgprofessional digivaardig
12-06-2020
In de afgelopen periode hebben veel organisaties aangegeven met digitale vaardigheden voor medewerkers aan de slag te willen. Daarom heeft WGV Zorg en Welzijn een speciaal dienstenaanbod samengesteld. Deze informatie is gebundeld in een eenmalig E-magazine.
Lees meer

Veel gestelde vragen vergoeding scholing- en inwerkkosten van zorgprofessionals die helpen in de coronacrisis
06-06-2020
Het Ministerie van VWS stelt een vergoeding beschikbaar voor inwerkkosten van (zorg)professionals die helpen in de coronacrisis. Hoe kan ik als organisatie gebruik maken van subsidie voor de extra instroom in het kader van het coronavirus? Welke opleidingen en training komen in aanmerking voor subsidie? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u in het veel gestelde vragen document dat is opgesteld over deze speciale subsidieregeling binnen het SectorplanPlus.
Lees meer

Gratis mini workshops voor planners
02-06-2020
Speciaal voor planners is, mede op verzoek van WGV Zorg en Welzijn, een tweeluik digitale miniworkshops ontwikkeld door Nanna Ohlhardt van Flexconnectie. 
Lees meer

Subsidie Zorg Praktijkleren eenvoudig en snel geregeld vanuit SectorplanPlus
28-05-2020
De subsidieregeling Praktijkleren wordt uitgevoerd door RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland), in opdracht van het ministerie van OCW. Jaarlijks wordt zo'n 140 mln uitgekeerd, waarvan tussen de 20 en 25% in de sector zorg en welzijn terecht komt. De subsidie is o.a. bedoeld voor begeleiding op de werkplek (voor BBL- en HBO-duale/deeltijd leerlingen). Samenloop met de subsidie uit het SectorplanPlus is toegestaan.
Lees meer

Column Susanne Katus: Tweede golf?
25-05-2020
De cijfers dalen, het kabinet versoepelt steeds meer de regels: kunnen we een tweede golf voorkomen?  
Lees meer

De Nationale Zorgklas
25-05-2020
De Nationale Zorgklas is een initiatief vanuit Actiz. De Mbo Raad, NRTO en RegioPlus (de landelijke koepel van werkgeversorganisaties) zijn actief betrokken. Het idee dat in corona tijd is ontstaan, is om snel een digitaal opleidingsplatform voor de zorg mogelijk te maken. De Nationale Zorgklas is een landelijk platform waar laagdrempelig spoedcursussen, trainingsprogramma’s en coaching wordt aangeboden om mensen in deze crisistijd snel op te leiden om inzetbaar te zijn voor de zorg.
Lees meer

Update SectorplanPlus mei 2020
25-05-2020
Het coronavirus heeft invloed op heel veel wat we doen. Ook op de werkwijze van het SectorplanPlus. In dit nieuwsbericht geven we u graag de laatste stand van zaken rondom het SectorplanPlus per mei 2020.
Lees meer

Voortraject in zorg helpt mensen over een drempel
18-05-2020
In de arbeidsmarktregio Zwolle – van Hardenberg tot Steenwijk en van Hattem tot Raalte – kampen veel instellingen in de sector Zorg & Welzijn al geruime tijd met een groot tekort aan gekwalificeerd personeel.
Lees meer

Geslaagde Hart onder de riem actie
18-05-2020
Elk jaar vieren we op 12 mei  - de verjaardag van Florence Nightingale – de ‘Internationale Dag van de Verpleging'. Over de hele wereld is er op deze dag bijzondere aandacht voor de bijdrage van verpleegkundigen en verzorgenden. Als Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn hebben wij dit moment aangegrepen om, in deze coronatijd, alle 156.000 medewerkers in zorg en welzijn in Oost-Nederland een hart onder de riem te steken en daarmee onze dank & waardering naar hen uit te spreken.
Lees meer

Nieuwe website werk & mantelzorg online
15-05-2020
Werken en zorgen is al lang geen privékwestie meer. Elke zorg- en welzijnsorganisatie heeft ermee te maken. Zo combineert 1 op de 4 medewerkers in de zorg- en welzijnssector in Nederland het werk met mantelzorg.
Lees meer

Hart onder de riem voor alle medewerkers in Zorg en Welzijn
12-05-2020
Op 12 mei - de verjaardag van Florence Nightingale - is het de 'Internationale Dag van de Verpleging'. Over de hele wereld is er op deze dag bijzondere aandacht voor de bijdrage van verpleegkundigen en verzorgenden. Vanuit de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn grijpen wij deze dag aan om, in deze coronatijd, alle 156.000 medewerkers in zorg en welzijn in Oost-Nederland een hart onder de riem te steken.
Lees meer

[BLOG] April - In vrijheid gevangen of verbonden?
23-04-2020
Op 1 en 2 april jongstleden hingen de bewoners van mijn stad de nationale driekleur buiten. Rood-wit-blauw wapperde fier in top. Het moet, voor mensen die niet bekend zijn met de lokale geschiedenis, een onwerkelijke aanblik hebben gegeven. Vlaggen doe je immers wanneer er iets te vieren of te herdenken is? In tijden van corona lijkt er weinig te vieren. Dus waarom dan die vlag in top? Gezien de datum leek het bijna een hele foute collectieve grap. Ik vond het een surrealistische ervaring. Stille straten, zonnig weer en wapperende vlaggen.
Lees meer

Vergoeding inwerkkosten van zorgprofessionals die helpen in de coronacrisis
14-04-2020
Veel (zorg)professionals bieden zich op dit moment aan om in de gezondheidszorg bij te springen en te helpen de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Om het benutten van dit zeer welkome aanbod extra te stimuleren wordt voor alle werkgevers in Zorg & Welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voegt een extra categorie subsidiabele activiteiten toe aan de subsidie SectorplanPlus.
Lees meer

WGV Zorg en Welzijn uit zorgen over tekort aan beschermingsmiddelen
10-04-2020
Op een aantal plekken in onze regio is een ernstig tekort aan beschermingsmiddelen voor de zorgprofessionals. WGV Zorg en Welzijn heeft op landelijk niveau haar zorgen geuit, omdat werkgevers hun medewerkers veilige arbeidsomstandigheden moeten kunnen bieden. Dit geldt voor alle branches, van VVT en GHZ tot ziekenhuiszorg.
Lees meer

[BLOG] Leren in het corona tijdperk
07-04-2020
Vanuit mijn functie als beleidsmedewerker onderwijs, of eigenlijk meer verbinder, houd ik me al meer dan tien jaar bezig met de leervragen binnen de zorg- en welzijnsinstellingen en de aansluiting met het onderwijs in Oost-Nederland. In de loop van de jaren is het netwerk steeds beter op elkaar afgestemd, wordt er steeds meer samengewerkt, is er steeds meer zicht op mogelijkheden en onmogelijkheden, gezien vanuit elkaars standpunten en wordt er steeds meer samen bereikt.
Lees meer

Praktische hulp bij digitale uitdagingen ten tijde van de coronacrisis
26-03-2020
Het is nu een uitdaging om cliënten en patiënten veilig te verzorgen en ze toch contact te laten onderhouden met hun sociale netwerk. Ook wordt er een steeds groter beroep gedaan op de digitale vaardigheden van alle medewerkers in de zorg. De behoefte aan digitale vaardigheden is er nu, maar de tijd om mensen daar in te scholen ontbreekt.
Lees meer

FAQ Contactpunt reservepool Oost-Nederland
26-03-2020
De mogelijke vragen over het contacpunt reservepool Oost-Nederland zijn gebundeld in twee FAQ lijsten. Een voor zorg- en welzijnsinstellingen en een voor vrijwilligers/medewerkers.
Lees meer

Contactpunt reservepool corona vrijwilligers Oost-Nederland
20-03-2020
WGV Zorg en Welzijn heeft in samenwerking met landelijke stakeholders een regionaal contactpunt ingesteld om de zorginstellingen te ondersteunen die vanwege de coronacrisis extra hulp nodig hebben. Er zijn veel oud-zorgmedewerkers die zich beschikbaar hebben gesteld als corona vrijwilliger/medewerker. Het regionaal contactpunt is bezig een reservepool te organiseren van vrijwilligers en medewerkers, zodat de vraag van de zorginstellingen en het aanbod van vrijwilligers en medewerkers gematcht kunnen worden op het moment dat instellingen extra hulp nodig hebben.
Lees meer

[BLOG] Maart - De kroon op je werk!
18-03-2020
Wie had gedacht dat de Ontdekdezorg week er zó uit zou gaan zien? We hadden leuke activiteiten bedacht om mensen te interesseren voor onze prachtige sector. Werkgevers zijn maandenlang druk geweest om ook dit jaar weer met trots hun sector onder de aandacht te brengen. Al die aandacht is voor zorg- en welzijnsmedewerkers vaak een jaarlijkse kroon op hun werk.
Lees meer

Update coronavirus
13-03-2020
WGV Zorg en Welzijn sluit zich aan bij de oproep van de regering en steunt het initiatief om vanuit preventief oogpunt en uit voorzorg geen bijeenkomsten te houden waarbij meer dan 100 mensen aanwezig zijn.
Lees meer

Geannuleerd: events Ontdekdezorg week
12-03-2020
Door de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft WGV Zorg en Welzijn besloten de Ontdekdezorg events op 16, 17, 18 en 20 maart te annuleren. Hoewel er volgens de richtlijnen van het RIVM op dit moment geen aanleiding is om de Ontdekdezorg week af te gelasten, hebben wij voor onze regio de balans opgemaakt. We zijn tot de conclusie gekomen dat we in de huidige situatie geen succesvolle events kunnen organiseren. Er is namelijk inmiddels veel angst onder de bevolking ontstaan. We vinden het jammer dat we deze beslissing moeten nemen, maar willen als netwerkorganisatie binnen zorg en welzijn onze verantwoordelijkheid nemen en zeker niet bijdragen aan verdere verspreiding van het virus.
Lees meer

Ontdekdezorg week en het coronavirus
06-03-2020
Naarmate het aantal besmettingen met het Corona virus stijgt, wordt ook de kans groter dat dit impact gaat hebben op evenementen in de Ontdekdezorg week. De Ontdekdezorg week volgt hierin de richtlijnen van het RIVM en de GGD.
Lees meer

Druk op de huisartsenzorg in Oost-Nederland vraagt om oplossingen op maat en op lokaal niveau
05-03-2020
Als er in Oost-Nederland niets verandert, zal de balans tussen gebruik en capaciteit van de huisartsenzorg verder onder druk komen te staan. Elk werkgebied van deze regio kent zijn eigen specifieke knelpunten en zoekt zijn eigen oplossingen. Er is dus geen ‘one size fits all’-oplossing. Maar het is wel zinvol om de ervaringen met de verschillende oplossingsrichtingen met elkaar uit te wisselen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.
Lees meer

Genomineerden verkiezing Sociaal Werker 2020 zijn bekend!
05-03-2020
WGV Zorg en Welzijn feliciteert Marcel van Eck, Simone Duin en Marloes Olde Hampsink met hun nominatie voor de titel Sociaal Werker 2020! Op 3 maart werden Marcel van Lokalis Utrecht, Simone van MeerWaarde Hoofddorp en Marloes van SMD/Wijkteams Enschede op hun werkplek verrast met deze mooie prestatie.
Lees meer

Inspiratiebijeenkomst Alle Talenten benutten voor de Zorg
27-02-2020
Op donderdagmiddag 13 februari vond de inspiratiebijeenkomst Alle Talenten benutten voor de Zorg plaats bij MaxX Onderwijs in Neede.
Lees meer

Ontdekdezorg week 2020
21-02-2020
De Ontdekdezorg week (voorheen de Week van Zorg en Welzijn) vindt plaats van 16 t/m 21 maart 2020 en wordt georganiseerd om potentiële zij-instromers en herintreders te interesseren voor een carrière in zorg en welzijn.
Lees meer

Betrokkenen ‘Samen buiten de oevers’ zeggen ‘ja’ tegen gelukkig werken
23-01-2020
Tijdens de bijeenkomst op donderdag 19 december op locatie Dijkmoment - heel passend net buiten de oevers van de rivier de Vecht – toonden de aanwezige bestuurders, directeuren, hr-professionals en andere betrokkenen uit het netwerk ‘Samen buiten de oevers’ enthousiasme voor het voornemen om iedereen het werk te bieden dat bij hem of haar past én de acties te ondernemen die daaraan bijdragen.
Lees meer

E-Health week: 27 januari t/m 1 februari 2020
17-01-2020
Van maandag 27 januari t/m zaterdag 1 februari vindt de nationale e-healthweek plaats. Het doel van deze week is om zoveel mogelijk mensen met e-health in contact te brengen en hen de mogelijkheden te laten ervaren. Dit gebeurt via verschillende activiteiten: van innovatielabs, open dagen en pop-up stores, tot aan theatervoorstellingen en workshops.
Lees meer

[BLOG] Januari - Goede voornemens: zelflijderschap of zelfleiderschap?
16-01-2020
2020. We mogen weer. Er ligt een jaar vol nieuwe kansen voor ons. Een jaar dat we naar eigen inzicht kunnen invullen. Ga je gezonder eten en meer bewegen? Of wil je meer tijd besteden aan je dierbaren? Kortom, heb je goede voornemens gemaakt? En weet je eigenlijk ook al dat die voornemens, zoals bij de meeste mensen, meestal in het eerste kwartaal al sneuvelen? En welke afspraken heb je met jezelf gemaakt ten aanzien van je werk? Overkomt 2020 je of pak je de regie? Kom je 2020 lijdend of leidend door?
Lees meer

Maak gebruik van de actieleervoucher!
13-01-2020
Kan jouw actieleerproces een impuls gebruiken? Dan is het zeer zinvol om gebruik te maken van de actieleervoucher. Dien voor 1/2/2020 een aanvraag in.
Lees meer

Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn: regionale cijfers
13-01-2020
Het beperken van uitstroom van werknemers in de zorg- en welzijnssector staat hoog op de agenda. Vanwege de aanhoudende personele tekorten is het belangrijk om niet alleen in te zetten op extra instroom van personeel, maar zeker ook op behoud van huidige medewerkers. Informatie over het ‘wie’, ‘waarom’ en ‘waarheen’ van vertrekkende medewerkers was tot nu toe nauwelijks beschikbaar. De regionale werkgeversorganisaties, verenigd in RegioPlus, hebben daarom samen een doorlopend uitstroomonderzoek opgezet.
Lees meer

Nieuws per jaar

Klik hieronder om het nieuws van dat jaar weer te geven