Update SectorplanPlus mei 2020

25-05-2020

Het coronavirus heeft invloed op heel veel wat we doen. Ook op de werkwijze van het SectorplanPlus. In dit nieuwsbericht geven we u graag de laatste stand van zaken rondom het SectorplanPlus per mei 2020.

Deadlines 1 april en 1 juli voor onbepaalde tijd geannuleerd
De coronacrisis heeft een ongekende invloed op de maatschappij en al helemaal op de sector zorg en welzijn. Het ministerie van VWS heeft daarom aangegeven dat (de administratie van) SectorplanPlus volledig ondergeschikt is aan de primaire zorgprocessen van de deelnemers aan deze subsidieregeling. Al aan het begin van de crisis in maart is daarom besloten om de deadlines binnen SectorplanPlus voor 1 april jl. (betreffende het 3e tijdvak) en voor 1 juli a.s. (betreffende het 1e tijdvak) te annuleren. Voorlopig voor een onbepaalde periode. Zodra hiervoor nieuwe deadlines worden vastgesteld, dan worden die minimaal één maand voor de nieuwe deadline breed gecommuniceerd. Op dit moment kan dus alle aandacht uitgaan naar de gevolgen van de Coronacrisis.

Stand van zaken toekenning subsidie 4e tijdvak
Eveneens vanwege de coronacrisis heeft het ministerie van VWS helaas nog geen uitsluitsel kunnen geven over de hoogte van de toegekende subsidiereservering voor het 4e tijdvak van SectorplanPlus. De verwachting is dat binnen enkele weken daar wel een besluit over wordt genomen. Zodra dat het geval is, worden alle deelnemende organisaties in het 4e tijdvak per mail op de hoogte gebracht. Aansluitend kan dan ook de Projectovereenkomst voor dat 4e tijdvak binnen de portal worden gegenereerd door de zorginstelling.

Verantwoording activiteit C, D en E in het 4e tijdvak
Er is een vereenvoudiging met betrekking tot de verantwoording van de activiteiten C, D en E binnen het 4e tijdvak. Begin mei werd een administratieve lastenverlichting voor deze activiteiten in de portal doorgevoerd (met uitzondering van C3, de Oriëntatiebaan). Vanaf nu is het mogelijk om bij het aanmaken van nieuwe registraties te kiezen voor ‘werkelijke kosten’ of ‘prestatie-eenheid’. Bij prestatie-eenheden is de verantwoordingslast teruggebracht tot twee documenten (een loonstrook en de prestatieverklaring) en wordt de subsidie berekend op basis van vastgestelde normtarieven, de werkelijke duur van de opleiding/training en de omvang van de groep (aantal deelnemers). Prestatie-eenheden bieden als voordeel dat er aanzienlijk minder bewijslast nodig is. Verantwoorden op basis van prestatie-eenheden geldt alleen voor het 4e tijdvak en voor reguliere aanvragers. Kleine aanvragers (tot € 15.000,-) hebben een eigen verantwoordingsregime en worden hierover binnenkort rechtstreeks geïnformeerd. Meer informatie hierover is te vinden op de website van SectorplanPlus

POK/BPVO derde leerjaar als prestatiebewijs
Wanneer er per leerjaar met de onderwijsinstelling een praktijkovereenkomst (POK/BPVO) wordt afgesloten, kan die van het derde leerjaar dienen als prestatiebewijs voor de eerste twee jaren van de opleiding. En mag dus ook in de portal van SectorplanPlus worden geüpload als prestatiebewijs.

Arbeidsovereenkomst minder dan 24 uur
Sinds kort is het mogelijk om in het 3e en 4e tijdvak beroepsopleidingen voor deelnemers met een arbeidsovereenkomst van minder dan 24 uur/week te verantwoorden onder de activiteiten A (BBL) dan wel B (HBO Duaal). Dat is zinvol, want het vraagt beduidend minder verantwoordingsdocumenten. De subsidie blijft in dergelijke situaties maximaal € 2.000,- (in plaats van € 5.000,- voor A en B). Een en ander geldt overigens ook voor flexibele HBO Duaal-trajecten.

COVID-19
Het ministerie van VWS heeft besloten om voor organisaties die in december geen aanvraag voor het 4e tijdvak hebben gedaan, het aanvraagtijdvak weer open te zetten. Deze mogelijkheid is bedoeld voor scholing (inwerktrajecten) van de tijdelijke extra instroom (vrijwilligers en zorgprofessionals) in het kader van het coronavirus (COVID-19). De subsidie wordt verstrekt middels vaste vergoedingsbedragen voor de inwerktrajecten van deze extra medewerkers. Over de wijze van verantwoorden en de hoogte van de subsidiebedragen is op dit moment helaas nog geen uitsluitsel te geven. Zodra dat wel het geval is, zullen alle zorginstellingen die zich voor deze subsidiemogelijkheid hebben aangemeld (via de website ‘Extra handen voor de Zorg’, dan wel direct bij WGV Zorg en Welzijn) via mail nader worden geïnformeerd.

Meer informatie
Mocht u vragen hebben over bovengenoemde zaken, of andere vragen inzake SectorplanPlus, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met projectleider SectorplanPlus van WGV Zorg en Welzijn: Ton van Soest via 06-20842724 of t.vansoest@wgvzorgenwelzijn.nl.