Voortgangsbericht SectorplanPlus 

14-04-2022

Herzieningsmogelijkheid oorspronkelijke aanvragen SectorplanPlus 4e tijdvak
In januari jl. bestond opnieuw de mogelijkheid, voor alle deelnemers aan het 4e tijdvak van SectorplanPlus, om aangevraagde bedrag van het 4e tijdvak te herzien. Oftewel de optie om aanvullende subsidie aan te vragen, dan wel aan te geven dat (een deel van) de subsidie wordt afgezien. Door een flink aantal deelnemers is hiervan ook gebruik gemaakt. Inmiddels is duidelijk geworden dat subsidieverstrekker Ministerie van VWS met deze ‘herverdeling’ volledig akkoord is gegaan. Dit betekent bij verhogingen van aanvragen dat er voor deze deelnemers nu mogelijkheden zijn ontstaan om additionele subsidiabele opleidingstrajecten ook daadwerkelijk gesubsidieerd te krijgen. 

Bevoorschottingsrondes  
Begin mei aanstaande vindt opnieuw een bevoorschottingsronde van SectorplanPlus plaats, de 8e ronde inmiddels. Het gaat bij de deelnemers via WGV Zorg en Welzijn in totaal om een bedrag van ruim 2 miljoen euro. Daarmee is er dan sinds het begin van SectorplanPlus (eind 2017) ruim 13,5 miljoen euro overgemaakt aan in totaal ruim 140 zorginstellingen in de vier arbeidsmarktregio’s van de vereniging. Naar verwachting zal er nog één bevoorschottingsronde gaan plaatsvinden in september van dit jaar. De eindafrekening zal dan waarschijnlijk begin 2023 geschieden. Bij die finale betaling zal dan ook de 25% subsidie worden uitgekeerd, welke tot op heden bij de bevoorschotting steeds werd achtergehouden, om hiermee (in voorkomende gevallen) te kunnen verrekenen. Deze eindbetaling mag pas worden gerealiseerd als programma-accountant EY hierover subsidieverstrekker VWS positief heeft geadviseerd.

Vervolg op SectorplanPlus
Zoals bekend loopt SectorplanPlus nog door tot en met 23 augustus 2022. Opleidingen en trainingen worden na die datum niet meer gesubsidieerd vanuit SectorplanPlus, aangezien de looptijd van het 4e (en laatste) tijdvak per die datum wordt beëindigd. Inmiddels wordt er binnen de 13 regionale werkgeversverenigingen, RegioPlus en het Ministerie van VWS nagedacht over een vervolg op SectorplanPlus. Binnen enkele weken hopen we alle betrokkenen duidelijk te kunnen maken hoe dit vervolg er gaat uitzien. Dan wordt o.a. duidelijk welke zorginstellingen aan deze regeling mogen meedoen, welk subsidiebedrag beschikbaar komt en welke ‘spelregels’ gehanteerd worden voor de deelnemers om voor subsidie in aanmerking te komen. Alle deelnemers aan de verschillende tijdvakken van SectorplanPlus zullen hierover dan vanuit WGV in detail worden geïnformeerd. Via (o.a.) hun brancheverenigingen zullen ook andere potentiële deelnemers op de hoogte worden gebracht van het bestaan van de nieuwe regeling.

Bij vragen over het bovenstaande kunt u altijd contact opnemen met de regionale projectleider SectorplanPlus van WGV Zorg en Welzijn: Ton van Soest, bereikbaar via 06-20842724 en [email protected].